ΥΠΟΓΡΑΨΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ

Δευτέρα, 31 Μαΐου 2010

Προτεινόμενο καταστατικό της ομάδας.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΧΙΟΥ: ΕΝΑΣ ΧΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
Στην ΧΙΟ σήμερα την …02 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 εμείς που υπογράφουμε το παρόν καταστατικό στο τέλος του κειμένου συμφωνήσαμε και συναποδεχτήκαμε τα παρακάτω: :
Συνιστούμε Ένωση Φυσικών Προσώπων, μη κερδοσκοπική, που διέπεται από τις διατάξεις για την εταιρία του Αστικού Κώδικα
Άρθρο 1
Σύσταση – Έδρα.
Η επωνυμία της ένωσης συμφωνείται να είναι ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΧΙΟΥ: ΕΝΑΣ ΧΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ και έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος ΧΙΟΥ ου νομού ΧΙΟΥ.
Άρθρο 2
Διάρκεια.
Η διάρκεια της Ομάδας είναι απεριόριστη.
Άρθρο 3
Σκοπός.
Σκοπός του ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΧΙΟΥ: ΕΝΑΣ ΧΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ είναι η ανιδιοτελής και μη κερδοσκοπική, ανάδειξη των προβλημάτων του κάστρου της ΧΙΟΥ τόσο για τους προμαχώνες όσο και για τον οικισμό που περιβάλετε από αυτό. Η δημιουργία της ομάδας δράσης μας δίνει την ευκαιρία να αγωνιστούμε συλλογικά για τη σωτηρία του μνημείου
Άρθρο 4
Στόχοι – υλοποίηση.
Στόχοι:
α. Οι υπογράφοντες στοχεύουν στην ίδρυση ενός φορέα που θα αποτελεί αποκλειστικά αυτοδιαχειριζόμενη δομή κοινωνικού χαρακτήρα, στηριζόμενη στον εθελοντισμό.
β. Στην προώθηση της εναλλακτικότητας, τόσο σε επίπεδο λειτουργίας, όσο και σε επίπεδο κοινωνικής παρέμβασης.
γ. Στην υπόδειξη μιας διαφορετικής μορφής αυτοοργάνωσης και αυτοδιάθεσης των κοινωνικών ομάδων.
δ. Στην εισαγωγή των εννοιών της άμεσης δημοκρατίας και της συναίνεσης στις οργανώσεις κοινωνικής συνύπαρξης,.
ε. Στην πρόκριση ενός διαφορετικού τρόπου θέασης της ζωής, ικανό να αντικαταστήσει συντηρητικές και αλλοτριωτικές αξίες της σημερινής κοινωνίας.
Υλοποίηση.
Α. Η ένωση θα οργανώνει εκδηλώσεις, διαλέξεις ομιλίες, παραστάσεις, συναυλίες με σκοπό την σωτηρία του μνημείου καθώς και του οικισμού που περιβάλλεται από αυτό, θα έρχεται σε επαφή με φορείς καθώς και με τις αρχές του τόπου για ενημέρωση, συνεργασία η ακόμα και με ρήξη με αυτές όταν συναντάει αδιαφορία η μικροκομματικά συμφέροντα.
Στους στόχους της ομάδας δράσης είναι να βρεθεί κάποιος χώρος εντός του κάστρου που θα στεγάσει τις δραστηριότητες της και θα είναι η έδρα της ομάδας
Άρθρο 5
Αρχές λειτουργίας της Ομάδας.
Οι βασικές αρχές λειτουργίας της Ένωσης, που δεσμεύουν τόσο τα μέλη της όσο και τα όργανά της είναι :
1. Η δημοκρατική αρχή της συναίνεσης στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων.
2. Διαφάνεια σε κάθε πράξη και ενέργεια.
3. Ισότητα μεταξύ των μελών.
4. Ανοιχτή ενημέρωση και ελεύθερη διαβούλευση.
5. Συλλογικότητα στη λήψη αποφάσεων.
6. Προάσπιση της προσωπικής ελευθερίας και σεβασμός της ιδιωτικής ζωής.
7. Αποκλεισμός οποιασδήποτε χειραγώγησης πολιτικών και κομματικών συμφερόντων.
8. Αποκλεισμός οποιασδήποτε οικονομικής συναλλαγής.
Άρθρο 6
Εισφορές μελών - Πόροι
Οι εισφορές των μελών θα συνίστανται πρωτίστως σε εθελοντική εργασία τους και δευτερευόντως σε έκτακτες συνδρομές σε χρήματα και άλλα αντικείμενα καθώς και σε κάθε άλλη παροχή.
Πόρους της ομάδας εκτός των παραπάνω εισφορών που αποφασίζονται από τη γενική συνέλευση είναι και οι εισφορές, δωρεές από τρίτους , φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Άρθρο 7
Μέλη της ομάδας.
Μέλη της ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΧΙΟΥ: ΕΝΑΣ ΧΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ μπορούν να εγγραφούν όλοι και εφόσον δεν στερούνται το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το νόμο. Για την εγγραφή απαιτείται γραπτή αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την συνέλευση με την οποία δηλώνεται και η ανεπιφύλακτη αποδοχή του Καταστατικού της ομάδας. Τα μέλη της ομάδας είτε αποχωρούν οποτεδήποτε ελεύθερα με τη θέληση τους και μπορούν να επανεγγραφούν χωρίς χρονικούς περιορισμούς , είτε αποβάλλονται ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης σε περίπτωση παράβασης των όρων του παρόντος καταστατικού.
Άρθρο 8
Υποχρεώσεις μελών.
Α. Τα μέλη της ομάδας οφείλουν :
α) Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών της ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΧΙΟΥ: ΕΝΑΣ ΧΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ β) Να συμμετέχουν στις ενέργειες της ομάδας.
γ) Να υπερασπίζονται τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές και τις αποφάσεις της.
δ)Να προσφέρουν εθελοντικά την εργασία τους, καταβάλουν τη εκάστοτε έκτακτη χρηματική τους συνδρομή, όποτε αποφασισθεί από τη γενική συνέλευση.
Σε περίπτωση αδυναμίας μέλους να προσφέρει ή να καταβάλει τις εισφορές του, αυτές θα καλύπτονται από τις εισφορές των λοιπών μελών και σε καμία περίπτωση δεν χωρεί καταγγελία της ένωσης για το λόγο αυτό.
Άρθρο 9
Γενική Συνέλευση.
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Ένωσης και αποτελείται από όλα τα μέλη της.. Δι΄αυτής εκδηλώνεται η θέληση των μελών και αποφασίζει για κάθε θέμα στα πλαίσια του νόμου και του καταστατικού, με τη δημοκρατική αρχή της συναίνεσης.
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά................... και έκτακτα δε όταν το ζητήσει οποιοδήποτε μέλος της. Σε αυτή την περίπτωση η συνέλευση συγκαλείται μέσα σε δέκα (5) μέρες με πρωτοβουλία του.
Τα μέλη ενημερώνονται με οποιοδήποτε γραπτό ή προφορικό μέσο.
Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, εάν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της ομάδας, δηλώσουν τη συναίνεσή τους σε συγκεκριμένη πρόταση.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού αυτού και του νόμου.
Άρθρο 10
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης.
Α. Ο βασικός ρόλος της ανοιχτής Γενικής Συνέλευσης, είναι συντονιστικός και οργανωτικός και
Β Αποφασίζει την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση της Ένωσης σε ολομέλεια.
Γ. Αναθέτει την εκτέλεση των αποφάσεων της σε επιτροπές εκ των μελών της.
Δ. Αναθέτει την δικαστική και την εξώδικη αντιπροσώπευσή της σε ένα η περισσότερα εκ των μελών της.
Ε. Αναθέτει τα οικονομικά της διαχείριση σε τριμελή επιτροπή.
Άρθρο 11
Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης.
Α. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβει αποφάσεις, μόνο σε κατάσταση πλειοψηφίας. Οποιαδήποτε επαναληπτική διαδικασία, οφείλει να ακολουθεί την παραπάνω δέσμευση.
Β. Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται συναινετικά..
Γ. Θεωρούνται άκυρες, οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του καταστατικού αυτού.
Άρθρο 12
Η ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΧΙΟΥ: ΕΝΑΣ ΧΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ είναι μη κερδοσκοπική, και υπεύθυνα για τα χρέη της είναι όλα τα μέλη της.
Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό επιλύεται κατά την κρίση της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές του παρόντος καταστατικού, τους κείμενους νόμους και τις διατάξεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου